වරාය කාර්මික සහයක - කැළණිය

⚽ රැකියාව - වරාය කාර්මික සහයක
⚽ ස්ථානය - කැළණිය
⚽ වැටුප - රු. 50,000 - 60,000
⚽ ආයතනය - SU HOLDINGS (PVT) LTD
⚽ විස්තර -

කොලඹ වරායට දහස්ගනණින් පැමිණෙන විදේශීය නෞකා අලුත්වැඩියා හා සේවා කටයුතු සඳහා (පුහුණු/නුපුහුණු) සේවකයින් වහාම බඳවාගනුලැබේ.

 

සුදුසුකම්

- වයස අවුරුදු 18 -45 අතර (පිරිමි)

- අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සලකාබලනු නොලැබේ

- පුහුණු ඔබට ගැලපෙන අංශවලට සෙවයේ යෙදීමේ හැකියාව

- නුපුහුණු අයට ද රැකියා අවස්ථා

- රටේ පවතින කොරෝනා වසංගයට අදාල නීති රීති අනුගමනය කලයුතුය

 

ප්‍රතිලාභ

- නුපුහුණු රු 40,000ට වැඩි

- පුහුණු වැටුප රු 55,000ට වැඩි

- ආහාර , නවාතැන් , නිළ ඇදුම් නොමිලේ

- වසරක සේවයෙන් පසු දෙස් විදෙස් පිලිගැනීම ඇති NVQ සහතිකයක්

- වසරක සේවයෙන් පසු කැමති අයට නාවික ක්ශේෂත්‍රයේ වැඩ සඳහා විදෙස්ගතවීමට අවස්ථා සැලසීම

 

වැඩි විස්තර සඳහා "apply this job" ක්ලික් කලවිට ඇති දුරකථන අංකය අමතා සම්මුඛ පරීක්ෂන සඳහා යොමුවන්න


⚽ අයදුම් කරන්න - 0706688182

More Info
විදුලි කාර්මිකයින් - ගම්පහ

⚽ රැකියාව - විදුලි කාර්මිකයින්
⚽ ස්ථානය - ගම්පහ
⚽ වැටුප - රු. Global International Services (PVT) Ltd
⚽ ආයතනය - Global International Services (PVT) Ltd
⚽ විස්තර -

⇒⇒⇒ අප කර්මාන්තශාලාව සදහා පුහුණු / නුපුහුණු විදුලි කාර්මිකයින් අවශ්‍ය වේ.

 

# තනතුර ;

 

➫ විදුලි කාර්මිකයින් - .ගම්පහ

 

# අවශ්‍ය සුදුසුකම් ;

 

>> සුදුසුකම් :

 

➫ වයස අවු 45 නොවැඩි විය යුතුය.

➫ අධ්‍යාපන / කාර්මික සුදුසුකම් අවශ්‍ය වේ.

➫ අදාල කේෂ්ත්‍රයේ පළපුරුද්දක් තිබීම අමතර සුදුසුකමකි.

➫ මුලික වැටුප හා අමතර දීමනා ඇතුළුව රු.35,000- 45,000 වැඩි වැටුපක් ලබාදේ.

➫ E.P.F/ E.T.F දීමනාද සහිතයි .

➫ ආහාර , නවාතැන් සපයනු ලැබේ.

 

☞ ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලු ඔබ "Apply for this Job " Click කර එහි ඇති අංකයට අමතන්න


⚽ අයදුම් කරන්න - 0768121389

More Info
House Maid - Homagama

⚽ රැකියාව - House Maid
⚽ ස්ථානය - Homagama
⚽ වැටුප - රු. 15,000 - 20,000
⚽ ආයතනය - uthpala
⚽ විස්තර -

age 40-60

salary 20000

kema saha idum hitum denu labe.

1 year baby balaganna.


⚽ අයදුම් කරන්න - 0713551097

More Info
වරාය කම්කරු - දෙනියාය

⚽ රැකියාව - වරාය කම්කරු
⚽ ස්ථානය - දෙනියාය
⚽ වැටුප - රු. 45,000 - 60,000
⚽ ආයතනය - UNA HOLDINGS
⚽ විස්තර -

කොලඹ වරායට දහස්ගනණින් පැමිණෙන විදේශීය නෞකා අලුත්වැඩියා හා සේවා කටයුතු සඳහා (පුහුණු/නුපුහුණු) සේවකයින්, බඳවාගනුලැබේ.

 

 

*කම්කරුවන්

- වයස අවුරුදු 18 -45 අතර (පිරිමි)

ආහාර ,නවාතැන් සපයනු ලැබේ.

ස්ථීර වීමෙන් පසු epf/etf කැප හෙරේ

වැටුප රු 40000 සිට ඉහලට


⚽ අයදුම් කරන්න - 0763114890

More Info
Credit office - Galle

⚽ රැකියාව - Credit office
⚽ ස්ථානය - Galle
⚽ වැටුප - රු. 20,000 - 40,000
⚽ ආයතනය - Pvt post
⚽ විස්තර -

Credit Office Vacancies

 

✔ ගෞරවාන්විත සේවය කිරීමට ස්ථිර රැකියාවක් .

 

# අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සමත් හෝ පෙනීසිටි වලංගුයි යතුරු පැදි බලපත්‍රයක් ඇති සේවකයින් අවශ්යයි . පළපුරුද්දක් අවශ්ය නොවේ .

 

# පුහුණු / නුපුහුණු

 

# වයස 18 /40 , අතර

පිරිමි සේවකයින් අවශ්යයි

 

# ගාල්ල සහ මාතර

දිස්ත්‍රික්ක ශාඛා සදහා

ඇබෑර්තු ඇත.

 

# ස්ථිර වැටුප් සමගින්

ආයතනය දීමනා

හිමිවේ .රැකියාවේ රැදිසීටිම

මත වැටුප් වර්ධනය

කරගත හැක.

 

# ආයතනය ඇතුලත සහ

කලෙක්ෂන් තනතුර

සදහා

පුරප්පාඩු පවති.


⚽ අයදුම් කරන්න -

More Info
Clerk - Matara

⚽ රැකියාව - Clerk
⚽ ස්ථානය - Matara
⚽ වැටුප - රු. 20,000 - 30,000
⚽ ආයතනය - Administration Post.
⚽ විස්තර -

# VACANCIES FOR MALE -

FEMALES .

 

# පෞද්ගලික අංශයේ

පුරප්පාඩු කැදවනුලැබේ.

 

# රැකියාවේ දීර්ඝ කාලයක්

සේවය කිරීමට හැකියාව

ඇති සතියේ

සේවාදිනයන්හිදි බාහිර

පංති සදහා නොයන අය

වියයුතුය.

 

# කාන්තා / පිරිමි පුහුණු,නුපුහුණු දෙපාර්ශවයටම පුරප්පාඩු

 

# සුදුසුකම් කාන්තා :-

 

✔ උසස් පෙළ පෙනීසිටි සිටි

පරිගනක දැනුමඇති වයස 18/40 අතර ලිපි ලේබන කටයුතු සම්බන්ධ දැනුමඇති හෝ පෙර රැකියාවක් නොකල අධ්‍යාපනය සුදුසුකම් ඇති කාන්තා සේවකයින් ආයතනයේ කාර්යාලය කටයුතු කරගෙනයැම සදහා , ආයතන ⁣වේලාවන් හි කාර්යාලය තුල සේවය කිරිම සදහා පමණක් අවශ්යයි .

 

✔ සුදුසුකම් පිරිමි :-

 

සාමාන්‍ය පෙළ O/L, පෙනීසිටි , වයස 18, 40ත් අතර වලංගුයි යතුරු පැදි බලපත්‍රයක් ඇති , ආයතනයතුල සහ පිටත සේවාකටයුතු සදහා

සම්බන්ධවි සේවය කිරිමට පුහුණු / නුපුහුණු පිරිමි සේවකයින් සදහා පුරප්පාඩු ඇත.

 

# දෙපාර්ශවයටම ස්ථිර

වැටුප් ETF , EPF දිමනාවන්

සහ රැකියාවේ රැදිසීටිම

හා දක්ෂතාවය කැපවීම

මත මාසික වැටුප් වර්ධනය

කරගත හැකිය .

 

# සතියේ දිනවල උදෑසන

09.00ත් සවස 03 .00 ත්

අතර කාර්යාල වෙලාවන්

තුල පමනක් අමතා

පැමිනියහැකිය .


⚽ අයදුම් කරන්න - 0763067267

More Info