වරාය කාර්මික සහයක - කැළණිය
වැටුප - රු. 50,000 - 60,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=RkJb

-------------------------------------------

වරාය කාර්මික සහයක - කැළණිය
Salary - Rs. 50,000 - 60,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=RkJb

More Info
විදුලි කාර්මිකයින් - ගම්පහ
වැටුප - රු. Global International Services (PVT) Ltd

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=2g0Q

-------------------------------------------

විදුලි කාර්මිකයින් - ගම්පහ
Salary - Rs. Global International Services (PVT) Ltd

More details - https://jobak.net/job.php?id=2g0Q

More Info
House Maid - Homagama
වැටුප - රු. 15,000 - 20,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=oeyE

-------------------------------------------

House Maid - Homagama
Salary - Rs. 15,000 - 20,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=oeyE

More Info
වරාය කම්කරු - දෙනියාය
වැටුප - රු. 45,000 - 60,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=ghLy

-------------------------------------------

වරාය කම්කරු - දෙනියාය
Salary - Rs. 45,000 - 60,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=ghLy

More Info
Credit office - Galle
වැටුප - රු. 20,000 - 40,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=Gf3q

-------------------------------------------

Credit office - Galle
Salary - Rs. 20,000 - 40,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=Gf3q

More Info
Clerk - Matara
වැටුප - රු. 20,000 - 30,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=kfZC

-------------------------------------------

Clerk - Matara
Salary - Rs. 20,000 - 30,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=kfZC

More Info
Clerk - Thangalle
වැටුප - රු. 20,000 - 30,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=4NkO

-------------------------------------------

Clerk - Thangalle
Salary - Rs. 20,000 - 30,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=4NkO

More Info
රිය සහායකයින් - සියඹලාපේ
වැටුප - රු. 35,000 - 45,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=BwbG

-------------------------------------------

රිය සහායකයින් - සියඹලාපේ
Salary - Rs. 35,000 - 45,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=BwbG

More Info
ගබඩා සහයක (පිරිමි) - සපුගස්කන්ද
වැටුප - රු. 25,000 - 30,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=1KJE

-------------------------------------------

ගබඩා සහයක (පිරිමි) - සපුගස්කන්ද
Salary - Rs. 25,000 - 30,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=1KJE

More Info
Automobile Mechanic - Colombo
වැටුප - රු. 25,000 - 55,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=Pweb

-------------------------------------------

Automobile Mechanic - Colombo
Salary - Rs. 25,000 - 55,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=Pweb

More Info
ඇසුරුමි අංශක සෙවක සේවිකාවන් - පොල්ගහවෙල
වැටුප - රු. 38,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=jxQN

-------------------------------------------

ඇසුරුමි අංශක සෙවක සේවිකාවන් - පොල්ගහවෙල
Salary - Rs. 38,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=jxQN

More Info
Supervisor (Male / Female) - Katunayaka
වැටුප - රු. 30,000 - 40,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=QWU3

-------------------------------------------

Supervisor (Male / Female) - Katunayaka
Salary - Rs. 30,000 - 40,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=QWU3

More Info
නිෂ්පාදන අංශ කාර්යමණ්ඩලය - පෑලියගොඩ
වැටුප - රු. 35,000 - 45,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=lIqP

-------------------------------------------

නිෂ්පාදන අංශ කාර්යමණ්ඩලය - පෑලියගොඩ
Salary - Rs. 35,000 - 45,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=lIqP

More Info
Store Helper - Kurunegala
වැටුප - රු. 30,000 - 35,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=o7Dk

-------------------------------------------

Store Helper - Kurunegala
Salary - Rs. 30,000 - 35,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=o7Dk

More Info
Production Cum Office Assistant - Ragama
වැටුප - රු. 20,000 - 40,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=rR2P

-------------------------------------------

Production Cum Office Assistant - Ragama
Salary - Rs. 20,000 - 40,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=rR2P

More Info
මේසන්වරු - දිවයිනපුර
වැටුප - රු. 75,000 - 95,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=zits

-------------------------------------------

මේසන්වරු - දිවයිනපුර
Salary - Rs. 75,000 - 95,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=zits

More Info
අමතර කොටස් අලෙවි නිලධාරී - අනුරාධපුර
වැටුප - රු. ---

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=Y0oQ

-------------------------------------------

අමතර කොටස් අලෙවි නිලධාරී - අනුරාධපුර
Salary - Rs. ---

More details - https://jobak.net/job.php?id=Y0oQ

More Info
AC Technician - Anuradhapura
වැටුප - රු. ---

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=0rTk

-------------------------------------------

AC Technician - Anuradhapura
Salary - Rs. ---

More details - https://jobak.net/job.php?id=0rTk

More Info
Database Developer - Kurunegala
වැටුප - රු. 75,000 - 100,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=YUMM

-------------------------------------------

Database Developer - Kurunegala
Salary - Rs. 75,000 - 100,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=YUMM

More Info
සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - ගම්පහ
වැටුප - රු. 35,000 - 40,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=VqZg

-------------------------------------------

සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - ගම්පහ
Salary - Rs. 35,000 - 40,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=VqZg

More Info
බර වාහන රියදුරු - පුත්තලම
වැටුප - රු. 40,000 - 50,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=6h0F

-------------------------------------------

බර වාහන රියදුරු - පුත්තලම
Salary - Rs. 40,000 - 50,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=6h0F

More Info
ගෘහස්ථ හෙද රැකියා ඇබැර්තු - මහරගම
වැටුප - රු. 50,000 - 54,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=turU

-------------------------------------------

ගෘහස්ථ හෙද රැකියා ඇබැර්තු - මහරගම
Salary - Rs. 50,000 - 54,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=turU

More Info
Administrative Officer - Anuradhapura
වැටුප - රු. ---

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=NlOF

-------------------------------------------

Administrative Officer - Anuradhapura
Salary - Rs. ---

More details - https://jobak.net/job.php?id=NlOF

More Info
Uber Driver Partner - Horana
වැටුප - රු. 150,000 - 200,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=5tEf

-------------------------------------------

Uber Driver Partner - Horana
Salary - Rs. 150,000 - 200,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=5tEf

More Info
රාත්‍රී මෙහෙයුම් සහයක - බත්තරමුල්ල
වැටුප - රු. ---

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=k5B4

-------------------------------------------

රාත්‍රී මෙහෙයුම් සහයක - බත්තරමුල්ල
Salary - Rs. ---

More details - https://jobak.net/job.php?id=k5B4

More Info
වෙළද උපදේශක සහයිකා - දඹුල්ල
වැටුප - රු. 35,000 - 45,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=316J

-------------------------------------------

වෙළද උපදේශක සහයිකා - දඹුල්ල
Salary - Rs. 35,000 - 45,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=316J

More Info
කර්මාන්තශාලා සේවක - කුරුණෑගල
වැටුප - රු. 35,000 - 45,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=3zzV

-------------------------------------------

කර්මාන්තශාලා සේවක - කුරුණෑගල
Salary - Rs. 35,000 - 45,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=3zzV

More Info
බරවාහන රියදුරු - ගාල්ල
වැටුප - රු. 55,000 - 60,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=Nteo

-------------------------------------------

බරවාහන රියදුරු - ගාල්ල
Salary - Rs. 55,000 - 60,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=Nteo

More Info
Collecting Officer - Galle
වැටුප - රු. 20,000 - 45,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=oKI7

-------------------------------------------

Collecting Officer - Galle
Salary - Rs. 20,000 - 45,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=oKI7

More Info
Office Assistant - Homagama
වැටුප - රු. 25,000 - 30,000

වැඩි විස්තර - https://jobak.net/job.php?id=rc7D

-------------------------------------------

Office Assistant - Homagama
Salary - Rs. 25,000 - 30,000

More details - https://jobak.net/job.php?id=rc7D

More Info